Raztegljiva jedilna miza WENUS (več barv) | pohištvo - spletna trgovina Hiša Pohištva

Mizar delovne mize

DIMENZIJE (Š x G X V); 250 x 80 x 90 cm

          - profesionalna izvedba, masivno ogrodje

          - delovna plošča bukev 40 mm, masiva, lepljena

          - polica smreka 18 mm, masiva, lepljena

          - kovinski predali na drsnih vodilih

Source: http://www.totus.si/artikli/drugi-stroji/premicne-delovne-mize/vacuucar-premicna-delovna-miza.htmlWatch video "mizar delovne mize"

Raztegljiva jedilna miza WENUS (več barv) | pohištvo - spletna trgovina Hiša Pohištva

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

PRIPRAVA PROIZVODNJE ZA MONTAŽO BIVALNIH KONTEJNERJEV

visokošolskega strokovnega študijskega programa Strojništvo

Maribor, december 2009

PRIPRAVA PROIZVODNJE ZA MONTAŽO BIVALINIH KONTEJNERJEV

Študent: Miki MARTON Študijski program: Visokošolski strokovni; Strojništvo

Smer: Proizvodno strojništvo

Mentor: Red. prof. dr. Andrej POLAJNAR

Somentor: Izr. prof. dr. Miran BREZOČNIK

Maribor, december 2009

Podpisani Miki MARTON izjavljam, da:

• je bilo predloženo diplomsko delo opravljeno samostojno pod mentorstvom red. prof. dr. Andreja POLAJNARJA in somentorstvom izr. prof. dr. Miran BREZOČNIKA; • predloženo diplomsko delo v celoti ali v delih ni bilo predloženo za pridobitev kakršnekoli izobrazbe na drugi fakulteti ali univerzi;

• soglašam z javno dostopnostjo diplomskega dela v Knjižnici tehniških fakultet Univerze v Mariboru.

Maribor, __________________ Podpis: ___________________________

Zahvaljujem se mentorju red. prof. dr. Andreju POLAJNARJU in somentorju izr. prof. dr. Miranu BREZOČNIKU za pomoč in vodenje pri opravljanju diplomskega dela.

Posebna zahvala velja staršem, ki so mi omogočili študij, sestri Brigiti in punci Poloni za podporo med študijem.

PRIPRAVA PROIZVODNJE ZA MONTAŽO BIVALNIH KONTEJNERJEV

Ključne besede: montaža, priprava proizvodnje, načrtovanje proizvodnje

UDK: 653.515/.52(043.2)

V nalogi je obravnavana problematika priprave proizvodnje novega izdelka v proizvodnem podjetju. Diplomska naloga zajema kratek opis podjetja kjer sem opravljal tudi strokovno prakso in imel nalogo vodenja proizvodnje. Opis izdelka je podkrepljen s podrobnimi slikami načina montaže. Predstavljeni so primerni postopki za načrtovanje poteka proizvodnje, načrtovanja proizvodnega sistema in vodenja proizvodnje. Vsi pripravljeni postopki so izdelani na osnovi kosovnih listov izdelka in vnaprej določenih izdelovalnih časov.

THE PRODUCTION PREPERATION FOR ASSEMBLING HOUSING

Key words: assembli, production preparation, production planning

UDK: 653.515/.52(043.2)

The task is dealt with the problem of preparing the production of a new product in a production company. The diploma consists of a brief description of the company where I also performed internship and had the task of a production management. Product description is corroborated with detailed drawings of components and method of assembly. Presented are appropriate procedures for the production layout, production planning system and production management. All prepared processes are designed on the basis of the product data sheets and pre-set time of manufacturing.

1 UVOD................................................................................................................................1

1.1 Kratek opis problema .................................................................................................1

1.2 Cilji in namen diplomskega dela ................................................................................1

1.3 Predpostavke in omejitve raziskave ...........................................................................2

1.4 Predvidene metode raziskovanja ................................................................................2

2 PREDSTAVITEV PODJETJA IN IZDELKA..................................................................3

2.1 Predstavitev podjetja in opis proizvodnih prostorov ..................................................3

2.2 Predstavitev izdelka....................................................................................................5

3 PRIPRAVA PROIZVODNJE .........................................................................................14

3.1 Načrtovanje proizvodnje...........................................................................................14

3.2 Vodenja proizvodnje ................................................................................................16

4 NAČRTOVANJE POTEKA PROIZVODNJE V PODJETJU MOBITEX D.O.O. .......17

4.1 Priprava načrtovanja.................................................................................................17

4.2 Priprava kosovnih listov in prikaz njihove odvisnosti..............................................18

4.3 Oštevilčenje materiala, izdelkov, polizdelkov..........................................................30

4.4 Planiranje poteka montaže........................................................................................31

4.5 Načrtovanje potrebnih kapacitet delovne moči za faze montaže kontejnerja ..........34

4.6 Načrtovanje ustreznih delovnih površin za montažo................................................39

4.7 Predpisovanje načina montaže .................................................................................47

4.8 Sistem zagotavljanja kakovosti pri montaži kontejnerjev ........................................60

4.9 Načrtovanje sredstev montaže in kontrole kontejnerja.............................................62

5 NAČRTOVANJE PROIZVODNEGA SISTEMA..........................................................65

5.1 Načrtovanje proizvodnih sredstev ............................................................................65

5.2 Načrtovanje skladišč in transporta............................................................................67

5.3 Načrtovanje kadra.....................................................................................................70

6 VODENJE PROIZVODNJE BIVALNIH KONTEJNERJEV........................................72

7 SKLEP.............................................................................................................................74

8 LITERATURA IN VIRI..................................................................................................75

9 KAZALO SLIK...............................................................................................................76

10 KAZALO PREGLEDNIC...............................................................................................78

ŽIVLJENJEPIS ........................................................................................................................79

UPORABLJENI SIMBOLI

Kk – koristna kapaciteta delovnih mest mk – število delovnih dni na leto Sk – število izmen ηk – izkoristek delovnega časa Mip – potrebno število delovnih mest ti – podan izdelovalni čas i – številka delovnega mesta Qo – dnevni obseg proizvodnje q – poraba materiala v časovni enoti Zmax – maksimalna zaloga Zmin – minimalna zaloga Zsig – signalna zaloga Q – naročena količina td – rok dobave tz – čas morebitnega prekoračenja roka dobave tsn – obdobje porabe naročene količine

Univerza v Mariboru – Fakulteta za strojništvo Diplomsko delo

1.1 Opis problema

Predmet obravnave diplomskega dela je priprava proizvodnje za montažo standardnih bivalnih kontejnerjev v podjetju Mobitex d.o.o. Zaradi zahtev na trgu je podjetje uspelo pridobit zaupanje podjetja Arcont d.d. in se dogovorit za sestavo njihovih kontejnerjev. Sodelovanje poteka tako, da Arcont d.d. zagotovi sestavne dele, ki jih Mobitex d.o.o. nato sestavi v polizdelke in končni izdelek. Izdelek se bo sestavljal v že zgrajenih poslovnih prostorih, kjer bo prav tako skladišče. Ker mora izdelek ugajati visokim zahtevam današnjih kupcev je pogoj visoka kakovost in visoka produktivnost brez zapletov. To pa je možno doseči le z urejenim tokom materiala in smotrno razmestitvijo delovnih mest. Naloga je zagotoviti, da bo omenjena proizvodnja potekala brez težav, zastojev in z maksimalno produktivnostjo.

1.2 Cilji in namen diplomskega dela

Cilj diplomske naloge je optimalna priprava proizvodnje za montažo standardnih bivalnih kontejnerjev, kar pomeni:

• Določiti potrebo po izdelovalnih sredstvih, delovnih mestih, kadru

• Razmestiti delovna mesta, da bo tok materiala najbolj ugoden

• Določiti optimalni transport in manipulacijo s polizdelki

Source: http://sciget.com/Predogled/1536/fdbc14fcb784246b6465fa19393ae81659b6b2bcCNC obdelovalni stroji

Robni lepilni stroji

Kombinirani stroji

Odsesovalne naprave

Izkoriščanje odpadkov

Lakirne kabine in stene

Dvižne hidravlične mize

Premične delovne mize

PROGRAMSKA ORODJA

Source: http://www.iki-pro.si/index.php/delovne-mize/delovna-miza-250-x-80-cm,-6-predalov-detail

Leave a Replay

Make sure you enter the(*)required information where indicate.HTML code is not allowed