Espro inženiring - prevzem iz proizvodnje v skladišče (TOSAMA)

Regali za skladišča

Looking for "regali za skladišča"?


Watch video => regali za skladišča

What can you find on YouTube:

Espro inženiring - prevzem iz proizvodnje v skladišče (TOSAMA)

Articles => regali za skladišča

What articles can you find on Google about regali za skladišča:

Pregled skladiščnih regalov

Skladiščni regali so namenjeni za skladiščenje palet ali kosovnega blaga v višino. V podjetju Civis d.o.o. izvajamo pregled in kontrolo paletnih ter poličnih regalov v skladiščih, po standardu SIST EN 15635:2009. Lastnik oz. uporabnik skladišča je odgovoren za varne delovne razmere, zagotoviti mora varnost svojega osebja, opreme za shranjevanje in integriteto svojega blaga.

Naročite svoj izvod brošure

Zakonska podlaga

Skladiščne regale je potrebno obravnavati na podlagi 19. člena zakona iz ZVZD-1 (Ur. l. RS, št. 43/2011), ter upoštevati je potrebno 9. člen pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. l. RS, št.101/2004).

Zahteve za lastnika oz. uporabnika skladišča po standardu SIST EN 15635:2009

Kot izhaja iz standarda je lastnik oz. uporabnik skladišča odgovoren za varne delovne razmere, zagotoviti mora varnost svojega osebja, opreme za shranjevanje in integriteto svojega blaga.

Lastnik oz. uporabnik skladišča mora imeti vso dokumentacijo o regalnih sistemih (tehnično dokumentacijo in dokumentacijo o pregledih in vzdrževanju sistemov). Lastnik oz. uporabnik mora izvajati preglede opreme.

Delodajalec mora zagotoviti:

Paletno okno

Palete se odlagajo na paletno okno, ki je sestavljeno iz nosilcev. Pred vsako spremembo razporeda, dodajanja ali odvzemanja paletnih oken (nosilcev) v paletnem polju, ki bi vplivala na nosilnost in stabilnost regalne konstrukcije, se je potrebno posvetovati z dobaviteljem ali proizvajalcem opreme. Za vse spremembe, ki jih je izvedel uporabnik brez odobritve dobavitelja oziroma proizvajalca opreme, nosi vso odgovornost sam.

 Vir slike: pixabay.com.

Pogostost pregleda

Za zagotovitev varnega dela po standardu SIST EN 15635:2009 so pri uporabi regalnih konstrukcijah potrebni in obvezni:

1. Pregledi opreme po standardu SIST EN 15635:2009

Redni letni pregled opravimo z odgovorno osebo v skladišču - PRSES.

2. Določitev odgovorne osebe »PRSES« za varstvo pri delu v območju skladišča

Povzeto po standardu SIST 15635:2009, »PRSES« pomeni Person Responsible for Storage Equipment safety-oseba odgovorna za varnost v skladišču.

Oseba, ki izvaja preglede

Strokovne preglede izvaja strokovno usposobljena oseba, ki izvaja preglede v presledkih, ki niso daljši od 12 mesecev. Dokumentacija o letnem pregledu opreme mora obstajati v pisni obliki, katero pripravi in podpiše za to strokovno usposobljena oseba iz varstva pri delu. Poročilo se predloži odgovorni osebi »PRSES« s pripombami in predlogi za katerikoli ukrep, ki je potreben na konstrukciji.

Slika: Prikaz metode merjenja poškodovanih stebrov in diagonal med stebri pri tipičnih paletno/poličnih regalih iz standarda SIST EN 15635: 2009.

Katere preglede vam nudi Civis?

1. Redni strokovni pregled konstrukcije enkrat letno

Po pregledu izdamo dokumentacijo o letnem strokovnem pregledu odgovorni osebi v skladišču-PRSES. Pregled obsega sledeče:

2. Strokovni pregled celotne konstrukcije glede na  zahtevo naročnika

Po pregledu izdamo dokumentacijo o strokovnem pregledu in popisu celotnega regalnega skladišča. Pregled obsega sledeče:

Pregledi tudi z dvižno ploščadjo

 Visoke skladiščne regale pregledamo tudi z dvižno ploščadjo.

Rezultati pregleda - kategorije poškodb

V primeru poškodb regala ocenitev škode razdelimo v tri kategorije in sicer:

RDEČA - takoj je potrebno razbremeniti poškodovani regal in ga pred ponovno uporabo popraviti.

ORANŽNA - ugotoviti je potrebno škodo, naročiti potreben servisni material, zagotoviti, da niso poškodovane lokacije obremenjene z blagom.

ZELENA - zabeležiti poškodbo in jo preveriti ob strokovnem pregledu v naslednjem letu.

Podrobni postopek pregleda in potrebne ukrepe pri poškodbah ter dodatne informacije o pregledu skladiščnih regalov prejmete pri našem strokovnem sodelavcu mag. Damijanu Švajncerju Butinarju. Pokličite ga na GSM:  041 791 117 ali pišite na svajncer.butinar@civis.si

Source: http://kemija.net/e-gradiva/nevarne_snovi/1_2_Skladiscenje_nevarnih_snovi/
Vsekakor mora biti skladišče nevarnih snovi zgrajeno na področju, ki ni pod režimom vodovarstvenih con. Tla skladišča (odprtega ali zaprtega dela) morajo biti neprepustna in odporna na kemijske substance, ki se bodo skladiščile na njih (kisline, lugi ipd.). Tla morajo biti oblikovana tako, da predstavljajo lovilno posodo, če pride do razlitja ali raztrosa. Posoda mora volumsko zadržati vso razlito množino in preprečiti odtekanje le-te v okolje, kanalizacijo ali vodotoke.

Vsako skladišče mora biti zavarovano in opremljeno z varnostnimi napravami, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam vstop v času, ko je skladišče zaprto oziroma izven delovnega časa.

Vsa električna napeljava in instalacije mora biti v t.i. S izvedbi.

Skladišče mora biti opremljeno z javljalniki požara (senzorji občutljivi na dim, iskro ipd.) in z avtomatičnim sistemom gašenja požara (avtomatični razpršilniki vode, pene ipd.).

Skladišče mora biti opremljeno z vsem potrebnim orodjem in gasilnimi aparati za ročno gašenje manjših lokalnih požarov.

Skladišče mora biti opremljeno z regali na katere so naložene nevarne snovi, v varnem redu (glede na kemijske lastnosti) in količinah.

Skladišče mora biti opremljeno z vsemi ostalimi varnostnimi sistemi, ki zagotavljajo maksimalno varnost shranjevanja nevarnih snovi.

Zaposleni v skladišču nevarnih snovi morajo biti ustrezno podučeni o lastnostih, nevarnostih in ustreznih ukrepih v primeru potrebne intervencije (razlitje, raztros, manjši požar ipd.).

Source: http://www.civis.si/varnost-strojev-in-naprav/pregled-skladiscnih-regalov

Leave a Replay

Make sure you enter the(*)required information where indicate.HTML code is not allowed