Kombija cipele

Kombija cipele

Na �to sve treba obratiti pa�nju prilikom kupovine polovnog automobila?

Nije da sam ne�to posebno upu�en u sve tajne i trikove kojima se slu�e preprodava�i automobila na na�em tr�i�tu, ali mislim da je dobro podijeliti svoja iskustva, pogotovo oko ne�ega �to �ovjeku nije primarna struka...

Prije bilo kakve kupovine (ne samo automobila) treba UVIJEK procijeniti osobu od koje se kupuje. San snova svakog kupca je kupnja automobila od osobe u kasnim godinama ("penzi�"), koji svoj automobil dr�i u gara�i, vozi ga samo kada treba i�i mijenjati ulje, skida cipele kada ulazi u isti, te konzumira "Antisklerin" (hm, mo�da ipak bez ovog zadnjeg?)... Kontraosoba je pak tipi�ni 'rvacki dealer - u njegovoj osobnoj iskaznici je mjesto stanovanja neko mjesto koje se nalazi iznad 1000m nadmorske visine (�itaj: vukojebina) ili u nekoj od susjednih "dr�ava", trajno je nastanjen u Zagrebu ili nekom drugom ve�em mjestu, ali nitko nezna gdje... koristi se mobilnim telefonom sa tajnim brojem, a sa kupcima se dogovara da se na�u u nekom od lokalnih caffe barova, i nije vlasnik automobila nego ima punomo�, ako ste ba� pehista i ona je od nepostoje�eg vlasnika...

Sve osobe koje prodaju automobile se nalaze negdje izme�u ta dva tipa prodava�a... Ne daj te se zavesti ni pri�ama o kupnji automobila od starije osobe - cca. 50% prodava�a je (navodno) kupilo automobil od upravo takve osobe... onda pogledate knji�icu vozila, kad tamo po mati�nom broju vidite da je prvi vlasnik jedva punoljetan... Jedno je sigurno, po tim pri�ama bi ispalo da je cca. 80% voza�a u Hrvatskoj postalo punoljetno jo� za vrijeme 2. svjetskog rata...

Jedna od metoda ako zovete brojeve iz oglasa: Nazovete broj i kada Vam se javi druga strana vi ka�ete: "Dobar dan/ve�er, zovem u vezi oglasa"... ako Vas pita "Kojeg oglasa?", vi odgovorite: "U vezi auta"... ako Vas opet pita "Za koji auto?" (a tada je, iz iskustva znam, glas ve� nervozan) onda Vam je sve jasno... poznata trgova�ka bahatost u Hrvata Vam govori da tu ne�ete dobro pro�i, jer se zna da svi oni rade sa najmanje 50% mar�e...

Najgore �to Vam se mo�e dogoditi je to da kupite automobil od one druge vrste prodava�a a nakon nekog vremena utvrdite da je u stvari taj auto pro�ao te�ku prometnu nezgodu, da je par godina stariji, sa barem 100 tisu�a kilometara vi�e nego �to pi�e na broj�aniku, da ima 200 kg vi�e zbog limarskih zahvata i da je motor prodimio nakon �to se (recimo) "potro�io aditiv". A da vi ne budete subjekt u prethodnoj re�enici, evo Vam nekoliko "pionirskih" savjeta:

Auto OBAVEZNO gledati po danu - po no�i se ne vide neke BITNE "sitnice"...

Provjeriti da li je godina proizvodnje u "papirima" stvarna; pregledati ve�inu dijelova koji su ozna�eni godinama proizvodnje kao �to je npr. remen za vezanje, stakla, farovi i svjetla, plasti�ni dijelovi kao �to je pepeljara� oni bi se svi trebali podudarati ili odstupati za najvi�e jednu godinu, ako godina nekih od tih dijelova primjetno odstupa zna�i da je vjerojatno tu negdje automobil bio udaren, pa je taj dio zamijenjen novim odn. drugim (polovnim) dijelom.

Provjeriti zemlju porijekla; op�e je poznato da su automobili uvezeni iz Italije prosje�no u puno gorem stanju od onih uvezenih iz npr. Njema�ke (�to zbog cesata, �to zbog stila vo�nje)... Ako Vam prodava� ne �eli dati na uvid strane papire jer ih je kao "izgubio", jedna od metoda je pregled da li automobil posjeduje katalizator (na benzincima tra�ite lambda sondu) koji je obvezatan u Njema�koj i �vicarskoj, ali ne i u Italiji. Ako je katalizator prisutan onda mo�ete pogledati ECE oznaku na farovima... Farovi za Njema�ko tr�i�te moraju imati oznaku E1... (dodu�e, farovi sa oznakama E1 zadovoljavaju gotovo sve standarde, tako da se mogu prodavati u svim dr�avama. Ponekad, ali jaaako rijetko se na�u i vozila sa npr. E26 farovima na njema�kom tr�i�tu... evo nekoliko primera: E1=Njema�ka, E2=Francuska, E3=Italija, E4=Nizozemska, E5=�vedska, E6=Belgija, E7=Ma�arska, E8=ex. �ehoslova�ka, E9=�panjolska, E10=ex. Juga, E11=Vel. Britanija...., E25=Hrvatska, E26=Slovenija, E31=Bosna&Hercegovina, E40=Makedonija... vi�e informacija) Pogledajte i upute za uporabu automobila, one su na jeziku tr�i�ta za koje je namjenjeno. Tako�er se neki motori ne isporu�uju na svim tr�i�tima; npr. Opel Vectra A sa 1.4 motorom se nikada nije prodavala u Njema�koj, ili VW Golf II GTI 16V sa 2.0 motorom�

Ukradeni automobili su jo� jedna zamka. Dobro pogledajte komad lima na kojem se nalazi broj �asije automobila (tzv. VIN) i provjerite sa SVIH strana da nije naknadno varen ili da su brojevi razli�itih oblika. Zapi�ite broj i provjerite standardnim putevima ili preko nekog od prijatelja u policiji, pogotovo ako su mu dostupni podaci Interpola. Ako postoje dva razli�ita klju�a za bravu volana i za bravu (bilo kojih) vrata to je jo� jedan prilog sumnji... Pogotovo ako neka od brava �udno zapinje. Auti su nerijetko ukradeni i nenasilnim metodama. Vlasnik automobilu u dogovoru sa osobom X prethodno osigura automobil protiv kra�e, ostavi mu klju�eve gara�e i auta zajedno sa dokumentima. Nakon par dana (koliko je osobi X dovoljno da sa �istim dokumentima pre�e granicu i proda automobil u Hrvatskoj) prijavi kra�u automobila i dobije od�tetu od osiguravaju�eg dru�tva. Auto se prijavljuje Interpolu i na kraju na�a policija na�e taj auto kod Vas - tek tada vi saznajete da je osoba X imala krivotvorene osobne dokumente... Osobni opis? ma dajte - pogledajte �to sve rade na filmovima�

Proizvo�a�i automobila ve� godinama stavljaju i dodatne oznake na drugim dijelovima automobila kao �to su sjedala, tapete, ili dijelovi mehanike gdje se, ako znate koji su to dijelovi, mo�e utvrditi da li automobil ima "pre�tancan" broj �asije... Audi i Mercedes stavljaju takve kodove na sjedala... Veliki broj na�ih ljudi je "popu�io" upravo takve trikove, a to su njema�ki carinici saznali upravo navedenim metodama, prilikom prvih prelazaka preko Njema�ke granice - danas, granice EU... Ako se radi o skupljem automobilu zamolite prodava�a da sa Vama ode malo do Austrije...

At last, but not at least... Nekako provjerite da automobil nije na povlastici ili da nije kupljen na kredit odn. leasing... jer u slu�aju da se kredit ne otpla�uje, auto plijeni banka (�itaj: nemate vi�e taj auto) a osoba od koje ste kupili auto je vjerojatno u Australiji (jamci tako�er)... Dok Va� predmet (tu�ili ste nekoga, zar ne?) do�e na red u sudu, auto je krama... dok se taj sudski predmet rije�i, auto je oldtimer, a godina je 2050-ta (zna�i i da ste i vi odltimer)... Sve jasno?

Limarija je kod automobila mla�eg godi�ta u pravilu sasvim OK, sve firme danas manje vi�e daju barem 6 godina jamstva za istu, ali Vas jedino (jako) udareni automobil mo�e baciti u neo�ekivane tro�kove. Da li je automobil bio udaren mo�ete utvrditi gledanjem par stvari:

Provjerite oznake godina na staklima i farovima. �esto se znaju skrivati u kombinaciji troznamenkastih brojeva iza DOT oznake; 383 zna�i da je staklo proizvedeno u 38. tjednu 93. godine (za�to ne 83? zato jer se taj tip automobila nije proizvodio '83�ili mo�da je, ali onda nije '93�) ili 400 za 40. tjedan 90. godine... Naj�e��e pi�e samo jednoznamenkasta oznaka godine proizvodnje... Drasti�no odstupanje pode�enosti nivoa farova mo�e upu�ivati na neki crash sa te strane.

Kod frontalnih sudara (a oni su naj�e��i) �esto nastrada i hladnjak iliti po na�ki "kiler"� pogledajte na njemu oznaku godine proizvodnje koja mo�e biti u obliku kazaljke na satu �ija strelica pokazuje na godinu (ili drugu znamenku godine) kada je taj dio proizveden

Koliko god imali dobre limare, ve�ina njih ne�e dobro izvesti estetski finalizirati svoj posao tako da �e te oko muldi i u prtlja�niku ispod tapeta najlak�e primijetiti jake karambole nekog automobila... Isto tako �e ve�ina njih lo�e izvesti zazore izme�u dijelova limarije - dobro pogledajte da li su razmaci izme�u poklopca motora i blatobrana isti sa obe strane poklopca, da li se hauba lagano zatvara, da li je zazor isti i izme�u blatobrana odn. stranica i vrata, da li se sva vrata zatvaraju lako i sa istom lako�om� Ovo sa zazorima se odnosi samo na kvalitetnije automobila - npr. Fiat Tipo dolazi tvorni�ki jako neprecizno izveden�

Jo� jedna "primitivna" metoda za detekciju ja�ih udaraca... Sjednite na voza�ko mjesto, i jedan po jedan, uklju�ite i isklju�ite sve �ive sklopke koje vidite ispred sebe (svjetla, brisa�i, ventilacija, ru�na ko�nica, ru�ica mjenja�a u polo�aj vo�nje unazad, pepeljara...). Zapinjanje kod aktiviranja bilo koje od svih tih funkcija mo�e ukazivati na lo�e zavr�ne limarske radove. Nerijetko se dogodi da npr. suvoza� nije vezan za vrijeme nezgode, pa onda naleti na kontrolnu plo�u svom masom (+akceleracija) i npr. nogom zdrobi sredi�nju konzolu, ili se vi�e ne da zatvoriti dovod svje�eg zraka u vozilo... Tako�er, ako lijevi far ima elektri�no pode�avanje visine, a desni nema, to je jedan od gotovo sigurnih znakova utu�enosti vozila - isto vrijedi i za retrovizore...

Nakon ja�ih udaraca auto se potpuno iskrivi i na cesti se kre�e "u koso", ne�to kao pas kada mu je jedna noga ozlije�ena. Taj automobil izbjegavati u svakom slu�aju - to Vam valjda nisam trebao ni napisati�

Kod novijih modela obratite pa�nju i na zra�ne jastuke� Ako ih nema provjerite za�to je to tako jer ih naj�e��e nakon prometne nezgode zamjene obi�nim volanima i praznim policama ispred suvoza�a. Ista stvar zna biti i sa sigurnosnim remenima (za vezanje), koje zamjene novima a to �ete utvrditi po oznakama na kraju istog - tamo je godina proizvodnje remena.

Iako ve�ina dana�njih automobila u svrhu pobolj�anja aerodinamike i smanjenja buke imaju lijepljena stakla, kod onih starijih mo�ete malo odignuti rubove gumene trake koja dr�i stakla i vidjeti tragove naknadnog lakiranja... Lo�i lakireri se poznaju i po zalivenim rubovima ili udubinama na limariji... Tako�er se o�te�enja lima znaju skrivati iza naljepnica...

Jedna je stvar evidentna: veliki broj prodava�a �e Vas preko telefona uvjeravati da je auto kao novi, a kada ga do�ete vidjeti - krama (blago re�eno)... Iz iskustva znam da su me neki prodava�i uvjeravali (a neki se i zaklinjali u bli�u i daljnju porodicu) da je auto netaknut i nikada farban - naravno, istina je bila okrutna (druga�ija)... Jedan je i�ao toliko daleko da mi je nudio papir kojim jam�i da je auto "netaknut" - a ako ja utvrdim druga�ije, prepisuje ku�u na mene. Da bi stvar bila jo� bizarnija, on uop�e nije prodavao taj auto, nego je bio susjed prodava�a... Nevjerojatno... (da ne ka�em kako je evidentno bilo da je mijenjan i motor, a ne samo limarija)...

Kompresija motora je op�enito jedan od najboljih pokazatelja u kakvom je stanju motor, pogotovo ako se radi o dieselskim motorima, no zahtjeva ne�to vi�e �ivaca i stotinjak kuna. No bilo kakav motor bio, kada popuste karike ispu�tat �e dim na tzv. �berlauf - to je jedna cijev, naj�e��e gumena, koja vodi od poklopca motora do usisne grane i tamo se nazad u usis vra�aju nesagorene uljne pare koje su se "provukle kroz karike cilindra"... Kada Vam netko jam�i da je motor nov ili kao nov onda ga zamolite da upali motor i odvojite nekako jedan kraj te cijevi da vidite da li van izlazi dim. Koli�ina dima je proporcionalna potro�enosti motora. U stvari, mo�ete otvoriti i poklopac gdje se lijeva ulje u motor ali pazite na odje�u... Kod ovakvog postupka bi se benzinski motori sa (MPI) ubrizgavanjem trebali po�eti gasiti - tu malo mo�ete pomo�i ako prstom zatvorite onaj odvod na usisnu granu�

Ako ste ve� podigli "�ep motora" onda pogledajte da li se na njemu skuplja kakva emulzija - jednostavno re�eno da li se na njemu nalazi jo� ne�to osim crnog ulja... ako se nalazi �u�kasta emulzija za�i da je ili popustilo brtvilo glave ili je glava pukla, pa rashladna teku�ina ulazi u radni dio motora i mije�a se sa uljem... mo�e biti i obrnuto, da ulje ulazi u rashladnu teku�inu, a to mo�ete utvrditi tako da provjerite da li ima kakvog sme�a u istoj... otvorite posudu za nadolijevanje teku�ine (ili ve� gdje se nadolijeva teku�ina) i bacite pogled - nemojte nasjedat na uvjeravanja prodava�a kako je to posljedica mije�anja 4 vrste antifriza...

Jo� jedna metoda je i gledanje boje (odn. zauljenosti) auspuha... Diesel: uvijek crno, Benzin: svijetle boje samo ako se auto nije zadnjih par kilometara nije vozio po gradu. Istina, to i nije ba� neka pouzdana metoda.

Servisna knji�ica se ne gubi i svako izmotavanje oko toga je varka... Ako je izgubljena onda prodava�a pitajte gdje je servisirao taj auto, pa se tamo raspitajte... ako Vam ka�e da svaki put ide kod drugoga onda Vam je sve jasno...

Ako se lampica od pritiska ulja gasi par sekundi nakon �to motor proradi to u pravilu zna�i da su lete�i le�ajevi (radilice) motora pri kraju...

Ako kod (dieselskog) motora iz rashladnog sistema negdje izlazi voda pod pritiskom, to zna�i da kompresija ulazi u rashladni sistem i to zna�i da u najboljem slu�aju treba mjenjati brtvilo glave motora, ako ne i glavu motora.

Ako vidite tragove prohr�avanja na hladnjaku to �e vjerojatno zna�iti da je isti krpan, a to Vam je isto �to i pumpanje �uplje gume� Neko vrijeme to �e dr�ati, ali �e zamjena hladnjaka novim biti jedino i finalno rje�enje.

Uop�e, curenje bilo kakvih vrsta teku�ina iz nekog motora upu�uje na njegovu starost.

Jedna provjerena metoda za testiranje potro�nje ulja: na po�etku (podu�e) nizbrdice ubacite ru�icu mjenja�a u 5. stupanj prenosa (ili �etvrti) i skinite nogu sa gasa (tako da sila te�e odn. nizbrdica pogoni auto naprijed). Kada auto do�e na kraj te nizbrdice ubacite ru�icu mjenja�a u 2. ili ve� koji stupanj prijenosa vam motor i etika "dozvoljavaju", pritisnite gas (skoro) do daske i dok naglo pu�tate kva�ilo gledajte u retrovizoru dim... koli�ina dima je proporcionalna istro�enosti karika odn. gumica ventila... Rijetko koji (npr.) stariji BMW ne "ispusti du�u" u tom slu�aju, dok na ravnom mo�da skoro uop�e ne dime... ako nemate nizbrdicu "pri ruci", oti�ite na autocestu i vozite se oko 130 km/h u "petoj" (zna�i lagano), i nakon nekoliko km pustite pedalu gasa... kada padne brzina na cca. 50 km/h (to je jo� uvijek dozvoljena brzina na autocesti) ubacite u "drugu" i........

Ako su amortizeri jako istro�eni to zna�i da je auto pre�ao barem 100 tisu�a km, tako da se ne date zbuniti manjom brojkom na broj�aniku� Zaljuljajte jednu stranu vozila i pustite je da se "zaustavi" - ako se nakon toga nastavi puno ljuljati to zna�i da su amortizeri u komi... Ulje na njima je tako�er znak istro�enosti... Kod Citroena su tu u pitanju one kugle, ali se ne dajte zapla�iti jer se radi o iznosu od pedesetak Eura po komadu, �isto da razbijemo famu o skupo�i odr�avanja istih...

Homokineti�ki zglobovi su skupe stvar�ice i njihovu neispravnost utvr�ujete test vo�njom. Ako ne�to lupka u lijevom ili desnom zavoju, to su upravo oni... VW-ovi originalni za Golfa ko�taju par sto Eura.

Ako ne�to zuji glasnije ili ti�e, ovisno o tome u koji zavoj ulazite, radi se o le�ajevima na kota�ima - oni trebaju izdr�ati barem 150k km, a znaju �esto oti�i i ako su na autu gume razli�itih dimenzija, ili ako je jedna razli�ita od drugih. Ako pak zuji konstantno, u kojem god se smjeru vozili, onda je u pitanju diferencijal. To se mo�e zata�kati metodom starih majstora: usipanjem piljevine u diferencijal, pa se i toga morate paziti... Diferencijal je, usput re�eno, skup.

At last, but not at least, ko�nice... Ka�u, najva�niji dio automobila (ja im vjerujem - ali nisam ba� siguran �to �e mi dobre ko�nice ako npr. volan ne funkcionira, ali nema veze). Pogledati unutarnju stranu felge da li ima tragova ulja. jedino ulje koje se tu mo�e nalaziti je ulje iz ko�ionog sistema - a to nije dobro. Felga mora biti suha. Ako su diskovi stari to mo�ete vidjeti napipavanjem (pazite da se ne ope�ete) ruba diska - diskovi ne bi smjeli biti potro�eni vi�e od 1mm sa svake strane i ne smiju imati po sebi crte koje su posljedice ili istro�enih plo�ica ili plo�ica jako lo�e kvalitete - sama zamjena disk plo�ica nije skup zahvat, ali odaje nemarnog vlasnika... Jo� jedan od boljih na�ina testiranja diskova je jako ko�enje pri velikoj brzini - pedala Vam ne smije pulsirati, ali tu treba paziti da ne zamijenite udaranje ABSa od udaranja valovitih diskova (dakle, nemojte prejako ko�iti)... Ako su jako valoviti to �ete osjetiti i pri lak�em pritisku ko�nice, ili �ak i na volanu bez pritiskanja ko�nice. Novi diskovi nisu skupi, a isto va�i i za disk plo�ice - ali se mijenjaju u parovima (a ako mjenjate diskove, morati na nove diskove staviti i nove plo�ice).

Provjerite i ru�nu ko�nicu koju mo�ete i iskoristiti za testiranje i stra�njih ko�ionih obloga (prednjih kod Citroena). Dok se vozite manjom brzinom, lagano podignite ru�nu ko�nicu i auto mora po�eti ko�iti bez popratnih zvukova i bez tendencije skretanja u nekom od smjerova.

Veliki broj pre�enih kilometara nekog automobila se vidi i po istro�enosti no�nih pedala (ali Vam isto tako mora biti sumnjivo ako su one nove) i volana - pogotovo tamo oko pre�ki gdje voza�i dr�e svoje ruke. Ni obloga mjenja�a, sitzevi i tapecirung nisu po�te�eni istog. Mo�da tu jedino mo�emo tolerirati o�te�enja tapeta uslijed vo�nje cipelama sa visokom petom... Nemojte previdjeti navlake sjedala i podignuti iste da biste vidjeli stanje pravih originalnih...

Gume, pogotovo one ni�ih profila su skupe, a i felge na kojima se nalaze. Ba� te, skupe-ni�eg profila, naj�e��e nastradaju kod dizanja na visoke rubove ceste. Posljedica: iskrivljena felga i tre�nja volana pri nekim brzinama, �to mo�e biti kobno i po ostale mehani�ke dijelove automobila. Izdatak od par stotina Eura ne izostaje...

Ako kupujete automobil da bi ste ga koristili jo� godinama onda tra�ite strane dokumente, servisnu knji�icu, pregled kod stru�ne osobe, test vo�nju... Svako odbijanje bilo �ega od navedenog je dodatna sumnja... Nemojte da Vam ma�u o�i tako da dovedu svojih 5 i susjedovih 8-ero djece na dogovor sa Vama, pri�ama o bolesnoj rodbini kojoj treba platiti lije�enje u �vicarskoj... osim ako sebe ne smatrate humanitarnom organizacijom ili Majkom Terezom... U ostalom, uzdajte se u svoju intuiciju - ja dr�im da nije te�ko prepoznati muljatorskog preprodava�a od po�tene osobe, samo smirite strasti i nemojte odmah vaditi novce, nego dobro razmislite... sutra ste sigurno pametniji...

Za kraj: te�ko �ete kupiti dobar automobil preko oglasa. Iz vlastitog iskustva znam da se automobili koji su u dobrom stanju (a ne tra�i se previ�e novaca) vrlo lako prodaju "�irenjem glasa me�u poznanicima"... Dr�im da je potra�nja za vozilima uvijek dovoljno velika da se (skoro) svako vozilo mo�e prodati unutar 10-ak dana nakon �to se "pusti glas" me�u prijateljima... Svi drugi automobilWatch video about kombija cipele

Peppa Pig - Praščić Peppa - Beba Aleksandar - Hrvatski

Buy Shoes Online Transporteri - Moda

Nova godina, nova linija obuće Trendovi su čudna stvar: oni će trajati određeno vrijeme, što ćete misliti da će trajati zauvijek, a onda, odjednom, oni će biti više.?To je zbog toga sam da su mnogi visoki profil marke, kao što su Vans, napraviti nove linije odjeće i obuće svake godine.

A to se ne razlikuje za godinu 2011: Vans već počela objaviti novu liniju kombija cipele za 2011, neki od njih jedinstven na godinu prije, a neke vrlo slične u dizajnu do najboljih kombija cipele od 2010.?

Kupnja Vans tenisice on-line može biti zamoran zadatak, mnogi ljudi će pretražiti web za sati, pokušavajući pronaći zgodnih Vans tenisice, ili najjeftinije Vans obuću, samo da bi na kraju nalaz cipela koje ne sasvim odgovara što žele, i nije baš cijena koju su tražili.? zvuka poput tebe?? Bilo da je mens kombija cipele, ili ženske kombija cipele za prodaju, važno je znati što je najbolje kombija cipele su.?

Novi kombiji cipele 2011 Koje su najbolje tenisice Vans 2011 Neki od cipela u 2010, u retrospektivi, bili su neki od najboljih Vans cipele ikada hit na tržištu, to znači da su neki od najboljih cipele od 2011 sucipele iz prethodne godine.?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Ova cipela, iako je objavljen u 2010, smatra se 2011 Vans tenisica. To je bio objavljen krajem godine, u četvrtom tromjesečju, te stoga ima veliki utjecaj u početkom 2011. Već, za kraj 2010. La Cripta Vanscipela je jedan od najboljih skate Vans cipele za kupnju, kao i jedan od najboljih Muške cipele kombi vozila za prodaju.

S pojačanim unakrsnog prošivima i profiliranim sockliner, ovaj kombiji cipele izrađen je za trajnost i udobnost Mnogi ljudi hvale jedini i sposobnost cipela mora zadržati šok;. Znači ovo je veliki kombiji skate obuće, te je superza casual odjeća.

Moj omiljeni dio o ovom Vans tenisica za prodaju je stil. Mješavina bluesa i bijeloj boji dati vintage izgled koji ima dodir moderno u njemu.

________________________________________________________________

Svaki top 5 lista Vans cipele mora uključiti ženske cipele Transporteri i djevojke Vans cipelu za online kupnju. Jer, iako je dečki ne vole to priznati, mnogi od najboljih u potrazi Vans tenisica za prodaju su, u stvari, žene Vanscipele (neki dečki će čak idu tako daleko da kupi cipele djevojke Vans).

Ovo se ne razlikuje s Vans Autentična Womens klizati cipele. S elegantnim izgledom sve bijelo (s jednim trakom od zelene) jedini strah da se ne može imati mjesta izgleda dobro u ovom cipela ako hoda kroz hrpe blata.

Izrađena je od platna gornjeg i jedini čovjek napravio ovu cipela je super za klizanje i hodanje podjednako.

________________________________________________________________

2011 kombiji cipele ne razlikuje se godine za klasične Vans slip-na. Vans slip-on je bio glavna osobina za Vans cipele u posljednjih nekoliko godina, svake godine iz-prodaje mnoge svojim konkurentima. To je specijaliziran za cipele kojeje dobro za muškarce, žene i djecu, a to ga čini odličan izbor za najboljih novih Vans cipele od 2011 .

Najbolja stvar o slip-on je da je to vrlo jeftino Vans tenisica za prodaju, i to izgleda dobro;., A to je vrlo izdržljiva Postoji vrlo malo gostiju govore ovo cipela ne mogu proći kroz sve to (blato, snijeg,Kiša, rolanje, bilo što) Za 2011 -. ovo je jedan od najboljih Vans cipele .

________________________________________________________________

Ovo je jedan od mojih omiljenih cipela Vans i 2010, tako, morao sam ih staviti na svoju listu najboljih Vans cipele 2011.

Zašto su moje najdraže?

To podsjeća platnu gume Prsti tenisica, što ih čini izgledaju kao pravi - robusne cipele, dok u isto vrijeme, u svim ozbiljno, što Vans slip-on Točno gume zmijar platno tenisica to slip na (vjerojatno..mislili da nikad ne bi vidio dan).

Oni izgledaju sjajno, bijelo crni moderan izgled, te će ići dobro s bilo koje odijelo.

________________________________________________________________

Vrijeme je za klasični Vans klizati cipele za muškarce i žene da se nađu na popisu najboljih novih Vans cipele 2011.

Ovo je jedan klasik:More information about kombija cipele

Općenito o spravama i opremi

  Osobna i skupna zaštitna oprema Radna i svečana vatrogasna odora

Izgled svakog vatrogasca, njegov nastup u javnosti, a posebno njegova vatrogasna odora značajno utječe na stvaranje slike i ugleda ukupne vatrogasne organizacije. Radnu vatrogasnu odoru, koja se sastoji iz plave bluze, hlača i kape, te crnih cipela (za mladež tenisice), nosi se kada boravimo u vatrogasnom domu, na dežurstvima, natjecanjima i sl.. Svečanu vatrogasnu odoru nose odrasli članovi vatrogasne postrojbe i dobrovoljnog vatrogasnog društva na svečanim prigodama, npr. na vatrogasnim skupštinama, javnim nastupima itd.

Interventna osobna zaštitna oprema vatrogasca

Na vatrogasnim intervencijama nosi se preko radne vatrogasne odore interventna vatrogasna odora, koja pokriva cijelo tijelo i  pruža znatno bolju zaštitu (npr. bolja otpornost prema gorenju, veća čvrstoća itd.).

          Stoga je na vatrogasnim intervencijama vatrogasac dužan nositi interventnu vatrogasnu odoru, t.j. osobnu zaštitnu opremu koja se sastoji iz bluze, hlača i rukavica za zaštitu od toplinskog isijavanja, kožnih zaštitnih čizama s ojačanom potplatom, zaštitne vatrogasne kacige, zaštitnog opasača tipa "A" s priborom, te zaštitne maske. (zaštitna maska koristi se s izolacijskim aparatom). Nakon intervencije opasne tvari se apsorbiraju u odori, ili se odora zaprlja. Stoga se nakon intervencije mora skinuti odora i detaljno očistiti. Osobna higijena je izuzetno važna: Odmah se tuširajte, a ako to nije moguće, onda barem detaljno operite ruke i lice. Skupna zaštitna oprema vatrogasca Ukoliko se vatrogasna intervencija ne može obaviti s postojećom osobnom vatrogasnom  opremom, koristi se dodatna (skupna) osobna oprema kao što su razna odijela za zaštitu od visokih temperatura i opasnih tvari, eksplozimetri i detektori, penjačko i radno uže,  te izolacijski aparati.

Ručni aparati za gašenje požara

Pod pojmom ručni aparati za gašenje požara podrazumijevamo aparate koji se rabe za gašenje početnih i malih, te zaostalih požara.

Brentača i naprtnjača

Brentača           Brentača je prijenosni ručni vatrogasni aparat. Sastavni je dio opreme na nekim vatrogasnim vozilima. Brentačom rukuju 2 vatrogasca, t.j. jedan pumpa, a drugi drži mlaznicu D-cijevi i usmjerava vodu u požar.

Kućište brentače izrađeno je od čeličnog lima otpornog na koroziju. Sadržaj vode u brentači je 10 ili 15 litara. Jedna polovica poklopca je fiksna, a druga polovica se može otvoriti radi nadopunjavanja vode u brentaču, što se može učiniti i u vrijeme rada brentače.  U podnožju brentače je otvor, koji služi za umetanje noge radi stabilnosti prilikom pumpanja. U stabilnom dijelu poklopca učvršćena je ručna pumpa (sisaljka), koja crpi vodu u D-tlačnu cijev.

·        Djelovanje

-          Kod dizanja stapa pomoću ručke, učvršćene na šupljoj motki, stvara se ispod njega u cilindru potlak jer je tlačni ventil zatvoren. Zbog toga se otvara usisni ventil (= kuglica se podiže) i voda utječe u cilindar pumpe. -          Spuštanjem stapa zatvara se usisni ventil. Stap tlačni sakupljenu vodu u cilindru, pa se tlačni ventil na stapu otvara (kuglica na stapu se podiže) i voda iz cilindra ulazi u šuplju unutarnju motku, te preko njenih otvora u gornji dio cilindra  iznad stapa, i konačno preko otvora cilindra u cijev za gašenje. -          Ponovnim podizanjem zatvara se tlačni ventil na stapu, otvara se usisni ventil, i voda utječe u cilindar pumpe. Istovremeno se potiskuje voda koja se nalazi u  cilindru iznad stapa i preko izlaza otiče u cijev za gašenje. Ovi postupci se ponavljaju, i pri svakom podizanju, odnosno spuštanju stapa voda se tlači u cilindar i cijev, što znači da će tek nakon nekoliko podizanja i spuštanja stapa doći do mlaznice, t.j. dok se ne napuni cilindar i cijev. Zrak koji se nalazi u gornjem dijelu šuplje unutarnje motke tlači se i djeluje kao regulator ravnomjernog pumpanja vode, t.j. iz mlaznice kod konstantnog pumpanja teče voda ujednačenim mlazom i protokom.

·        Karaktiristike

Težina pune brentače smije, uz sadržaj 10 l vode, iznositi maksimalno 20 kg. Brentača je crvene boje, a pumpa mora biti u stanju 10 l vode ispumpati za 55 sekundi, s dometom mlaza vode od 7 do 10 metara.

        Naprtnjača           Naprtnjača je vatrogasni aparat za gašenje požara vodom. Neizbježan je dio opreme vatrogasaca kod gašenja požara otvorenog prostora, a posebno se koristi za gašenje požara u nepristupačnim područjima. Vatrogasac ju nosi na naleđima, te pumpanjem pumpe (sisaljke)  i njezinim usmjeravanjem prema mjestu požara gasi požar.

Spremnik naprtnjače izrađeno je od gumiranog ili plastificiranog materijala, jer za razliku od brentače mora biti što lakši, budući se nosi duže vremena na leđima. Sadržaj vode u naprtnjači je 25 litre. Kroz poklopac u naprtnjaču se nadopunjava voda, s tim da se mora paziti da se pažljivo ulijeva, jer će se u suprotnom vatrogasac smočiti.  Naramenice služe za fiksiranje i nošenje na leđima, a postoji dodatna ručka za ručno nošenje. Iz dna naprnjače izlazi gumena cijev, koja je priključena na ručnu pumpu, koja se za potrebe nošenja može učvrstiti na gornjem dijelu naprtnjače.

·        Djelovanje

Princip  rada je isti kao kod brentače, samo što se voda po izlasku iz pumpe direktno tlači u požar (nema cijevi).

·        Karaktiristike

Težina pune naprtnjače uz sadržaj 25 l vode iznosi 28 kg. Naprtnjača je žute ili crvene boje, a domet mlaza vode  iznosi od 6 (raspršeni mlaz) do 10 metara (puni mlaz).Images about kombija cipele

Leave a Replay

Make sure you enter the(*)required information where indicate.HTML code is not allowed